Sąlygos

 1. AUTOMOBILIO PRIĖMIMAS IR GRĄŽINIMAS
  1.1 Nuomininkas pasirašant ant sutarties priedo patvirtina, kad gavo automobilį tvarkingą ir geros techninės būklės su visais papildomais priedais, įskaitant ir automobilio dokumentus.
  1.2 Nuomininkas, automobilį privalo grąžinti, tokios techninės būklės ir komplektacijos, kokios buvo išnuomotas. Automobilis paimamas ir grąžinamas sutartu laiku pagal sutartį.
  1.3 Darbo valandomis nuomojamas automobilis turi būti paimtas ir pristatytas į sutartą vietą. Po darbo valandų ir savaitgaliais pagal išankstinę sutartį ir apmokėjimą.
  1.4 Automobilis išnuomojamas su pilnu kuro baku arba pagal susitarimą. Nuomininkas grąžina automobilį taip pat su pilnu kuro baku arba pagal susitarimą. Priešingu atveju nuomininkas turi sumokėti po 1,45€. už litrą kuro (apvalinama 5 litrų tikslumu nuomotojo naudai).
  1.5 Nuomotojas rezervuotą automobilį privalo laikyti tik 3 valandas po sutarto laiko.
  1.6 Jei nuomininkas nevykdo sutartyje nurodytų nuomos sąlygų arba kai numatoma, kad nuomininkas negalės įvykdyti savo pareigų, nuomotojas turi teisę atsiimti automobilį anksčiau numatyto laiko arba kreiptis į policiją ir paskelbti automobilio paiešką.
  1.7 Dėl nuomos pratęsimo reikia tartis su nuomotoju ir gauti jo raštišką patvirtinimą.
  1.8 Jei nuomininkas negrąžina automobilio 24 valandų laikotarpyje nuo sutartyje nurodyto termino pabaigos, o taip pat raštiškai apie tai neinformuoja Nuomotojo, nuomotojas kreipiasi į policiją dėl automobilio vagystės.

 1.  
 1. AUTOMOBILIO NAUDOJIMAS
  2.1 Nuomininkas privalo pateikti: galiojantį asmens pasą, galiojantį vairuotojo pažymėjimą.
  2.2 Automobilį gali vairuoti tik sutartyje minimi asmenys, o jei nuomoja įmonė — jos darbuotojas turintis teisę vairuoti įmonės automobilius ir įgaliojimą vairuoti transporto priemonę. Už galimą vairuotojo kaltę jei yra atsako nuomininkas/įmonė.
  2.3 Minimalus nuomos terminas – 24 valandos.
  2.4 Nuomininkas privalo užrakinti visas automobilio dureles ir jei yra signalizaciją įjungti, net ir trumpam laikui palikdamas automobilį. Nuomininkas privalo saugoti automobilio dokumentus ir raktus nuo trečiųjų asmenų.
  2.5 Automobilį draudžiama naudoti:
     2.5.1 Mokamam keleivių pervežimui;
     2.5.2 Automobilių arba priekabų vilkimui;
     2.5.3 Prekių pervežimui nusižengiant muitinės įstatymams ar kitoms įstatyminėms normoms;
     2.5.4 Nusikalstamiems veiksmams;
     2.5.5 Jeigu nuomininkas yra neblaivus, apsvaigęs nuo narkotinių medžiagų ar kitokių stipraus poveikio medikamentų, kurie daro poveikį žmogaus reakcijai;
     2.5.6 Sportiniuose ar eismo renginiuose, kuriuose nesilaikoma saugaus eismo taisyklių;
     2.5.7 Vežti vertingus daiktus ar dokumentus be nuosavybę patvirtinančio dokumento;
     2.5.8 Vežti degius skysčius bei medžiagas, sprogmenis, narkotines medžiagas ar kitus daiktus, kurių laikymą bei vartojimą draudžia Lietuvos Respublikos įstatymai, arba tos šalies įstatymai kurioje randasi automobilis.
  2.6 Nuomininkas ar vairuotojas privalo laikytis saugaus eismo taisyklių ir nuomos sutarties sąlygų.
  2.7 Kiekvieną kartą pildamas kurą nuomininkas privalo kontroliuoti tepalų, vandens ir oro slėgį padangose.
  2.8 Sugedus automobiliui, remontas turi būti atliekamas tik Nuomotojo rekomenduotame servise.
  2.9 Nuomos metu nuomininkui rekomenduojama imtis visų priemonių, kad automobilis būtų apsaugotas nuo vagysčių ir avarijų.

 2. VAGYSTĖ, AVARIJA, KITI AUTOMOBILIO SUGADINIMAI
  3.1 Įvykus autoavarijai, gaisrui, pastebėjus trečiųjų asmenų padarytą žalą automobiliui, vagystės atveju – nuomininkas privalo kuo skubiau apie įvykį pranešti nuomotojui, policijai, gaisrinei, draudimo įstaigai ar kitoms oficialioms instancijoms. Reikalauti, kad įvykis būtu tiriamas policijoje.
  3.2 Policijos dokumentai, transportavimo įmonių pažymos – yra pagrindas išmokėti draudimą bei apkaltinti trečiuosius asmenis dėl žalos padarymo.
  3.3 Įrodymų objektai (daiktai, pėdsakai, liudininkų parodymai) turi būti saugomi, įvykio dalyvių pavardės ir adresai užrašomi. Klientui draudžiama pasirašyti bet kokius dokumentus, kaltinančius Nuomotoją, dėl padarytos žalos nuostolių atlyginimo.
  3.4 Nuomininkas ar kitas įgaliotas vairuotojas privalo imtis priemonių, kad apsaugotų nuomotojo bei draudimo kompanijos interesus jeigu nuomos laikotarpiu įvyksta avarija. Nuomininkas privalo:
     3.4.1 Nedelsiant gelbėti transporto priemonę, apsaugoti ją nuo tolesnio gedimo ir pašalinti priežastis galinčias padidinti nuostolius;
     3.4.2 Nedelsiant apie draudiminį įvykį pranešti policijai ir gauti policijos pranešimą apie įvykį;
     3.4.3 Nedelsiant informuoti apie įvykį nuomotoją tel.: +37067614004
     3.4.4 Pranešime būtina nurodyti kur yra sugadinta transporto priemonė, kam ir kada pranešta apie įvykį, ar žinomas kaltininkas, jo vardas, pavardė, adresas, telefonas.
  3.5 Nuomotojas neatsako už nuostolius arba žalą padarytą paliktai automobilyje nuomininko nuosavybei.

 3. AUTOMOBILIO DRAUDIMAS
  4.1 Automobilis apdraustas privalomuoju civiliniu automobilio draudimu.

 4. APMOKĖJIMO SĄLYGOS
  5.1 Nuomos kaina mokama eurais, po to perduodamas automobilis.
  5.2 Perduodant Automobilį, Nuomotojas turi teisę pareikalauti, kad Nuomininkas atliktų išankstinį mokėjimą, kurį sudaro iš anksto apskaičiuotas nuomos mokestis ir/arba atsakomybė.
  5.3 Į nuomos kainą įeina: transporto priemonės nuomos mokestis, draudimas, techninis aptarnavimas.
  5.4 Nuomininkas yra asmeniškai įsipareigojęs sumokėti nuomotojui pareikalavus:
     5.4.1 Nuomos sumą paskaičiuotą pagal nuomos įkainius;
     5.4.2 Sumą, nurodytą sutartyje, jei nuomininkas grąžina automobilį nuomotojui ne pilnu kuro baku;
     5.4.3 Sumą už papildomus patarnavimus;
     5.4.4 Sumą, kuri kompensuotų padarytus nuostolius.
  5.5 Nuomininkas sumoka užstatą, kuris yra 10% bendros nuomos sumos, ir yra negrąžinamas.
  5.6 Už kiekvieną uždelstą dieną nuomininkas įsipareigoja sumokėti 50,00€.
  5.7 Jei grąžinamas nešvarus automobilis iš išorės, papildomai reikia mokėti 8,00€
  5.8 Jei grąžintą automobilį reikia plauti bei siurbti, papildomai reikia mokėti 25,00€
  5.9 Jei grąžintam automobiliui reikalingas cheminis valymas, papildomai reikia mokėti 150,00€
  5.10 Už rukima automobilyje bauda 150,00€
  5.11 Chuliganinis vairavimas bauda 500,00€

 5. NUOMININKO ATSAKOMYBĖ
  6.1 Nuomininkas prisiima atsakomybę, jei įvyksta automobilio gedimas dėl jo kaltės.
  6.2 Nuomininkas atsako už automobiliui padarytą žalą, jei jis pažeidė transporto priemonės eksploatavimo taisykles ar:
     6.2.1 Naudojo techniškai netvarkingą transporto priemonę;
     6.2.2 Pažeidė lengvai užsidegančių ir sprogstančių medžiagų vežimo ir saugojimo, priešgaisrines saugumo taisykles;
     6.2.3 Transporto priemonę vairavo asmuo, neturintis teisės vairuoti, apsvaigęs nuo alkoholio ar narkotinių medžiagų;
     6.2.4 Padarė avariją ir pabėgo iš įvykio vietos;
     6.2.5 Jeigu transporto priemonė buvo naudojama (ne vėliau kaip per 24 val.) nusikalstamiems veiksmams vykdyti.
  6.3 Jeigu apie autoįvykį ar automobilio sugadinimą nuomininkas nepranešė policijai ir negavo policijos pranešimo, nepranešė nuomotojui, nuomotojui nuomininkas privalo apmokėti automobilio remonto išlaidas. Taip pat apmokėti nuostolius padarytus nuomojamam automobiliui tuo atveju, jei draudimas negalioja ar draudimas neapmoka padarytų nuostolių.
  6.4 Nuomininkas turi laikytis galiojančių eismo taisyklių ir privalo sumokėti baudas ar išlaidas susijusias su eismo taisyklių pažeidimais.
  6.5 Jeigu automobilis sugedo ne dėl nuomotojo kaltės, nuomininkas įsipareigoja imtis visų galimų priemonių, kad trumpiausiu laiku automobilis būtų suremontuotas ar pakeistas kitu tos pačios ar artimiausios klasės automobiliu.
  6.6 Pametus automobilio dokumentus, raktus, pilnai apmokama už raktų pagaminimo arba dokumentų atstatymo nuomotojo patirtus nuostolius, bet ne mažiau nei 345€
  6.7 Sugadinus automobilio padangas, nuomininkas padengia visas išlaidas, o taip pat ir nuperka tokios pačios būklės padangas.

 6. NUOMOTOJO ATSAKOMYBĖ
  7.1 Nuomotojas neatsako už nuomininko nuostolius, kuriuos jis patyrė dėl to, kad negalėjo pasinaudoti nuomojamu automobiliu pastarojo gedimo atveju, įvykus nelaimingam atsitikimui ir panašiai. Taip pat dėl pavėluoto automobilio grąžinimo. Tačiau nuomotojas tokiu atveju, atsižvelgiant į galimybes, privalo per parą suremontuoti automobilį arba pakeisti jį kitu automobiliu.
  7.2 Nuomotojas neatsako už nuomininko sveikatos būklę.
  7.3 Nuomotojas neatsako už automobilyje, buvusiam nuomininko turtui, padarytus nuostolius.
  7.4 Nuomotojas neatsako už nuostolius, padarytus tretiesiems asmenims, dėl vairuotojo (nuomininko) kaltės.

 7. KITI NUOSTATAI
  8.1 Nuomos sutarties papildymai ar kiti priedai galioja tik raštiškai patvirtinti abiejų šalių.
  8.2 Sutartis sudaryta lietuvių kalba, 2 egzemplioriais, kiekvienai iš šalių, ir turinčiais vienodą juridinę galią.
  8.3 Šią sutartį reguliuoja Lietuvos Respublikos įstatymai. Ginčai ir nesutarimai sprendžiami tarpusavio derybomis, o tik po to Lietuvos Respublikos teisme, kituose teismuose.
  8.4 Sutartis įsigalioja jos pasirašymo dieną ir galioja iki 20…. m.____________________________. Laikas______________

 8. AUTOMOBILIO draudimas
  9.1 AUTOMOBILIS apdraustas pagal transporto priemonių draudimo taisykles, galiojančias Lietuvos Respublikoje. Draudimą sudaro: AUTOMOBILIO KASKO draudimas (draudimas dėl avarijos, vagystės ar trečiųjų asmenų kaltės), privalomas civilinės atsakomybės draudimas. NUOMININKO ir jo įgalioto asmens vairuoti atsakomybė numatyta sutartyje.
  9.2 Jeigu esant bet kokiam AUTOMOBILIO apgadinimo ar vagystės atveju NUOMININKAS neiškvietė policijos ir negavo policijos pažymos apie įvykį, draudimas negalioja. Tokiu atveju visa atsakomybė dėl atsiradusių apgadinimų ar vagystės tenka NUOMININKUI, t.y. visą AUTOMOBILIUI padarytą žalą apmoka NUOMININKAS, netgi jei buvo sumažinta NUOMININKO atsakomybė pagal sutartį.
  9.3 Draudimo bendrovė nekompensuoja NUOMOTOJUI patirtų nuostolių, jei iš NUOMININKO LR įstatymų numatyta tvarka yra konfiskuojamas AUTOMOBILIS (asmuo yra sulaikytas antrą kartą AUTOMOBILĮ vairavęs apsvaigęs nuo alkoholio, narkotikų ar kitų psichotropinių medžiagų). Tokiu atveju visa atsakomybė dėl NUOMOTOJUI padarytos žalos tenka NUOMININKUI. Jei NUOMININKAS vairuodamas automobilį buvo apsvaigęs nuo alkoholio, narkotikų ar kitų psichotropinių medžiagų, NUOMININKAS įsipareigoja sumokėti NUOMOTOJUI 2000 Eur baudą.
  VAIRUOTOJAI;
  Apribojimų dėl vairuotojų stažo nėra. Vairuotojo pažymėjimas turi būti galiojantis, kurio galiojimas negali pasibaigti ankščiau kaip AUTOMOBILIO nuomos terminas. Tekstas vairuotojo pažymėjime turi būti parašytas lotyniškomis raidėmis. Kitu atveju būtina turėti galiojantį tarptautinį vairuotojo pažymėjimą.
  PAPILDOMI VAIRUOTOJAI
  Nuomojamą AUTOMOBILĮ gali vairuoti ne tik NUOMININKAS, bet ir NUOMININKO pageidavimu į nuomos sutartį įtraukti papildomi vairuotojai. Vienas papildomas vairuotojas įtraukiamas į sutartį nemokamai. Papildomiems vairuotojams dėl vairuotojo pažymėjimų keliami tokie patys reikalavimai kaip ir NUOMININKUI. DEGALAI, AUTOMOBILIO PRIPILDYMAS DEGALAIS, KELIŲ MOKESČIAI
  Baudas už neapmokėtus kelių mokesčius apmoką NUOMININKAS.
  PERKROVA, GREITIS, KITOS SĄLYGOS
  Kiekviename AUTOMOBILYJE sumontuota sekimo sistema, viršijus leidžiamą maksimalią masę (nurodytą registracijos liudijime), bauda 30 € už kiekvieną perkrovos 50 kg. Maksimalus greitis 160 km/h. Viršijant maksimalų greitį ilgesnei nei 3 km kelio atkarpai, bauda 150 €., AUTOMOBILIUOSE nerūkoma, pradeginus apdailos detales apmoka NUOMININKAS. Kelių eismo baudas apmoka NUOMININKAS. Vežant draudžiamus krovinius, ko pasekoje gali būti konfiskuotas AUTOMOBILIS, NUOMININKAS turi atlyginti su tuo susijusius nuostolius NUOMOTOJUI. Draudžiama išvykti už Lietuvos Respublikos ribų

Zero Waste Shop - test çöz